ด้วยการทุ่มเทอย่างจริงจังทั้งทางด้านการบริหารงาน และการผลิตที่ทรงประสิทธิภาพ ส่งผลให้ Thai Isaowall ได้รับความเชื่อถือในระดับนานาชาติว่าเป็นผู้ผลิตแผ่นฉนวนรักษาอุณหภูมิที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับผู้ผลิตในอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ดัวยเหตุนี้ Thai Isowall จึงได้รับลิขสิทธิ์จาก Isowall International B.V. ประเทศอังกฤษ ให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นฉนวน Isowall แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ผู้นำทางการตลาด

Thai Isowall นอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแล้วยังเป็นผู้นำทางการตลาดของธุรกิจฉนวนรักษาอุณหภูมิ ดังจะเห็นได้จากความเชื่อถือของผู้บริโภค ที่ส่งผลให้แผ่นฉนวน Isowall มีส่วนแบ่งตลาดถึง 40% ของแผ่นฉนวนสำเร็จรูปทั้งหมดในประเทศไทย ตัวเลขเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีในคุณภาพของสินค้าและการบริหารงานที่ประสบความสำเร็จของ Thai Isowall

พัฒนาสู่ระบบรักษาอุณหภูมิครบวงจร

การประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจฉนวนรักษาอุณหภูิมิโดยเพราะในธุรกิจห้องเย็น (Cold Store) นับเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้้ Thai Isowall บุกเบิกพัฒนาแผ่นฉนวน Isowall ให้เป็นระบบครบวงจร ด้วยการริเริ่มสร้างสรรค์นำแผ่นฉนวน Isowall มาดัดแปลงใช้ในหลายรูปแบบ เช่น ประตู หลังคา ผนัง และสำนักงานเคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อการใช้งานที่กว้างขวางยิ้งขึ้น และครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบครัน