ISOWALL Insulated Panel

โฟมก่อสร้างที่ใช้ในส่วนงาน คานสะพาน พื้นสะพาน

การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์ – เพชรเกษม – รัตนาธิเบศร์ เพื่อการแก้ปัญหาจราจรติดขัด บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์